Onsdag 14. januar 2015 cirka kl. 05:10 inntraff en utilsiktet låring av en livbåt på den flyttbare boreinnretningen Mærsk Giant.

Hendelsen skjedde i forbindelse med testing av livbåtsystemene.

Under testing ble den ene av livbåtene utilsiktet låret til sjø. Den manuelle bremsen på livbåtvinsjen ble forsøkt iverksatt, men den var ute av funksjon.  Livbåten låret helt til sjø og drev deretter inn under innretningen. Ståltauene som holdt livbåten, ble etter hvert slitt av.

Livbåten drev etter hendelsen bort fra Mærsk Giant med et beredskapsfartøy som følgefartøy. Livbåten drev til slutt i land på Obrestad på Jæren.

Det var ikke personell om bord i livbåten da hendelsen skjedde. Ingen personer kom til skade i hendelsen.

Ptil besluttet raskt å iverksette gransking av hendelsen. Målet med granskingen har vært å klarlegge hendelsesforløp, utløsende og bakenforliggende årsaker, faktiske og potensielle konsekvenser og identifisere eventuelle regelverksbrudd.

Direkte årsak

Granskingen har vist at den direkte årsaken til hendelsen var at bremsen på livbåtvinsjen hadde redusert bremseeffekt på grunn av feiljustering.

Potensielle konsekvenser

Dersom den manuelle bremsen var ute av funksjon i en vedlikeholdssituasjon med personell om bord i livbåten, eller en reell evakueringssituasjon, er det mulig at hendelsen kunne medført alvorlige personskader eller dødsfall.

Dersom livbåten hadde begynt å låre i en reell evakueringssituasjon er det mulig at en delvis fylt livbåt hadde låret til sjø uten livbåtfører tilstede i livbåten. Ptil vurderer det også som mulig at det hadde vært fare for at personell falt fra livbåt eller fra mønstringsområdet i det låringen startet. Konsekvensen av dette er potensielt dødsfall.

Avvik

Granskingen har identifisert fem avvik fra regelverket. Disse er knyttet til:

  • Vedlikeholdsrutiner på livbåtdavitsystemet
  • Opplæring
  • Prosedyrer som omhandler livbåter og evakuering
  • Periodisk program for sakkyndig kontroll og sikring av kompetanse på personell som utfører vedlikehold
  • Kvalifisering og oppfølging av leverandører

Mærsk Giant drives av Maersk Drilling Norge. Ptil har nå bedt selskapet redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert.