• Tilsynet ble gjennomført i mars og april 2022.
  • Pålegget ble varslet 8. juni 2022 og gitt 17. juni 2022. 

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp hvordan Equinor, som operatør på Oseberg Sør-feltet, og KCAD, som innehaver av samsvarsuttalelse (SUT) for den flyttbare boreinnretningen Askepott, kartlegger og følger opp problemstillinger som angår helse, miljø og sikkerhet, samt etterlever regelverkskrav knyttet til utvikling, implementering og bruk av automatisert borekontroll (ADC) og digital brønnplanlegging.

Resultat

Tilsynet identifiserte sju avvik. Dette gjaldt:

  • Kvalifisering av teknologi (Equinor)
  • Utforming av menneske-maskin-grensesnitt (KCAD)
  • Overvåking og kontroll av alarmer (KCAD)
  • Risikovurderinger og analyser (KCAD)
  • Avviksbehandling (KCAD)
  • Utforming av arbeidsprosesser og prosedyrer (KCAD)
  • Kompetanse og opplæring (KCAD)

Pålegg

Tilsynet påviste alvorlige brudd på regelverket. På bakgrunn av dette har vi gitt følgende pålegg til Equinor:

Med hjemmel i rammeforskriftens § 69 om enkeltvedtak pålegges Equinor å:

  1. Utarbeide kriterier for utvikling, prøving og bruk av ADC teknologien Novos som sikrer at kravene til helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt. Det skal sikres at kriteriene er representative for de aktuelle bruksforhold og at teknologien er tilpasset allerede aksepterte løsninger. Kvalifiseringen skal demonstrere at gjeldende krav kan oppfylles ved bruk av Novos, jamfør innretningsforskriften § 9 om kvalifisering og bruk av ny teknologi og nye metoder.
  2. Sette i verk nødvendige kompenserende tiltak for å opprettholde et forsvarlig helse-, miljø og sikkerhetsnivå ved bruk av ADC-teknologien Novos i boreoperasjoner hvor Equinor er operatør, inntil kvalifisering er gjennomført, jf. påleggets punkt 1. Jf. styringsforskriften § 22 om avviksbehandling tredje ledd.

Fristen for å etterkomme pålegget er 1.5.2023 for del 1 og 1.10.2022 for del 2. Vi skal ha melding når hhv. del 1 og del 2 av pålegget er etterkommet.

Vi har også bedt KCAD innen 1. oktober 2022 redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert.