I perioden 28. september til 4. oktober 2018 førte vi tilsyn med styring av arbeidsmiljørisiko og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning på Safe Zephyrus.

Den flyttbare boliginnretningen Safe Zephyrus er eid og operert av Prosafe. Innretningen fikk samsvarsuttalelse (SUT) fra Ptil i juli 2016.

Resultat 

Gjennom tilsynsaktiviteten på Safe Zephyrus fant vi omfattende avvik innenfor arbeidsmiljø.

Dette omfattet blant annet styring av arbeidsmiljø, herunder kompetanse, kartlegging og risikovurderinger, avvikshåndtering, gjennomføring av tiltak, erfaringsoverføring og forbedring.

Flere av avvikene var tidligere påvist hos Prosafe.

Avvik og forbedringspunkt

Tilsynet identifiserte åtte avvik fra kravene i regelverket. Disse omfattet følgende forhold:

  • Styring av arbeidsmiljø
  • Kompetanse og ansvarsavklaring
  • Hørselsskadelig støy
  • Kjemisk helserisiko
  • Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager
  • Arbeidsmiljøutvalg (AMU) og vernetjeneste
  • Tilrettelegging for samarbeid mellom bedriftshelsetjenester
  • Psykososialt arbeidsmiljø

Det ble videre identifisert ett forbedringspunkt. Dette omhandlet ergonomiske risikovurderinger.

På bakgrunn av de funnene som ble gjort, har vi gitt Prosafe pålegg. Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Hva skjer nå?

En tidfestet plan for å etterkomme pålegget skal oversendes Ptil innen 31. januar 2019. Planen skal beskrive hvordan dette arbeidet skal gjennomføres og følges opp, og når pålegget vil bli etterkommet.