Tilsynet ble gjennomført i perioden fra 23. september til 1. oktober 2020.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere selskapenes etterlevelse av HMS-regelverket innen fagområdene arbeidsmiljø og beredskap på West Mira. I tilsynet ville vi også verifisere at tidligere påviste avvik var håndtert i samsvar med tilbakemeldinger til oss.

Resultat

Perioden etter operasjonsstart på West Mira har vært preget av utfordringer knyttet til kapasitet og kompetanse, høy arbeidsbelastning og flere alvorlige hendelser. I 2020 har flere arbeidsmiljøaktiviteter på West Mira blitt utsatt grunnet Covid-19. Dette har vært medvirkende til at det var mangler relatert til styring og oppfølging av arbeidsmiljørisiko på West Mira.

Knyttet til styring av beredskap har vi inntrykk av at Seadrill har gjennomført erfaringsoverføring fra andre innretninger. System for trening og øvelser er etablert, men det ble identifisert noen mangler i system for oppfølging av trening av beredskapsorganisasjonen.

Tilsynet identifiserte ni avvik og to forbedringspunkt.

Avvikene omfattet:

 • opplæring innen arbeidsmiljø for ledere og beslutningstakere (Seadrill og Wintershall Dea)
 • opplæring og informasjon om helserisiko i arbeidsmiljøet for utførende personell
 • styring av risiko for muskel- og skjelettplager
 • psykososialt arbeidsmiljø
 • støy
 • samlet vurdering av kjemisk arbeidsmiljørisiko
 • åndedrettsvern
 • vilkår og forutsetninger i samsvarsuttalelse (SUT)
 • felles stedlig arbeidsmiljøutvalg (FS-AMU)

Forbedringspunktene omfattet:

 • arbeidsplassbelysning
 • trening av beredskapsorganisasjonen

Oppfølging av tidligere avvik

I tråd med innhold i varsel om tilsyn ba vi Seadrill om å redegjøre for hvordan de har håndtert enkelte tidligere påviste avvik som del av dette tilsynet.

Følgende avvik fra SUT-tilsynet innen arbeidsmiljø på West Mira av 5.7.2019, journalpost 2019/332, har vi funnet at ikke er håndtert i tråd med Seadrills tilbakemelding av 5.8.2019 og 23.9.2020:

 • Avvik om oppfølging av ergonomiske forhold.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Seadrill redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert og gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert.

Vi har bedt Wintershall redegjøre for hvordan de vil håndterte avviket som omfatter opplæring innen arbeidsmiljø for ledere og beslutningstakere.

Begge selskapene har fått frist til 21. desember 2020 med å svare.