Ptil gjennomførte i perioden 10. - 13.11.2014 tilsyn med Ocean Rig og RWE-DEA sitt arbeid med å identifisere og følge opp potensielt risikoutsatte grupper samt beredskap på den flyttbare boreinnretningen Leiv Eiriksson.

RWE Dea er operatør i utvinningstillatelse PL420 i blokk 35/9 i den nordre delen av Nordsjøen. RWE Dea har kontrakt med Ocean Rig om å bruke Leiv Eiriksson til å bore en letebrønn i et prospekt kalt Atlas.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Ocean Rig hadde etablert et systematisk styringssystem for arbeidsmiljø og beredskap, samt at RWE-Dea som operatør hadde fulgte opp sin plikt til å påse at Ocean Rig etterlever regelverkskravene på disse områdene.

Resultat

Tilsynet påviste avvik knyttet til:

 • System for styring av arbeidsmiljø og beredskap
 • Rolle og ansvarsavklaring med hensyn til arbeidsmiljø på innretningen
 • Kompetanse og kommunikasjon på arbeidsmiljøområdet
 • Informasjon om beredskapsanalyser og kjennskap til ytelseskrav
 • Vurderinger i beredskapsanalysen
 • Sertifikatene til MOB-båt og -daviter
 • Arbeidstakermedvirkning
 • Oppdragsgivers "påse"-ansvar

Det ble videre identifisert forbedringspunkter knyttet til:

 • Trening og øvelser
 • Sikring av løst utstyr og inventar
 • Intern verifikasjon