Tilsynet ble gjennomført i perioden 23. – 24.2.2023.

Mål

Målet med tilsynsaktiviteten var å følge opp at OMV med sine underentreprenører etterlever regelverkskrav knyttet til planlegging og risikovurdering av HPHT boreoperasjoner i henhold til egne krav, og krav i regelverket med tilviste standarder.

Resultat

Det ble identifisert ett avvik knytte til krav til brønnkontrollkompetanse for enkelte stillinger.

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til deling av informasjon og læring fra relevante brønnkontrollhendelser.

Hva skjer videre?

Vi har bedt OMV redegjøre for oss hvordan avviket vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av forbedringspunktet som ble observert. Svarfrist er satt til 31. mai 2023.