Bakgrunn for tilsynet vårt var vektlegging av ulike temaer knyttet til robusthet og arbeidstakermedvirkning. Videre at barrierer ivaretas på en helhetlig og konsistent måte slik at risiko for uønskede operasjonelle hendelser og arbeidsrelatert sykdom reduseres så langt som mulig. Tilsynet fulgte også opp funn fra tidligere gjennomførte SUT-tilsyn. Askepott fikk SUT 28.11.2017 og har vært i drift siden februar 2018.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere selskapets etterlevelse av HMS-regelverket innenfor fagområdene beredskap og arbeidsmiljø på Askepott.

Resultat

Innen fagområdet beredskap ble det identifisert et avvik knyttet til systematikken for tilrettelegging og oppfølging av beredskapstrening om bord og et forbedringspunkt relatert til beskrivelse av beredskapsoppgaver og ansvar i tilknytning til beredskap.

Innenfor fagområdet arbeidsmiljø ble det identifisert seks avvik innenfor følgende områder:

  • Kjemisk arbeidsmiljø
  • Hørselsskadelig støy
  • Ergonomiske forhold
  • Psykososiale forhold
  • Felles, stedlig arbeidsmiljøutvalg (FS-AMU)
  • Avvikshåndtering

KCAD har fått frist til 18. februar 2019 med å redegjøre for hvordan avvikene og forbedringspunktet vil bli håndtert.