Mål

Målet med aktiviteten var å verifisere teknisk tilstand og relevante dokumenter i styringssystemet for å følge opp at krav i petroleumsregelverket var ivaretatt.

Resultat

Det ble identifisert sju avvik knyttet til:

  • Elektriske installasjoner
  • Arbeid i og drift av elektriske anlegg
  • Anlegg for avbruddsfri strømforsyning
  • Nødbelysning
  • Brannslokkesystem i maskinrom
  • Ventilasjon og overtrykk i boligkvarteret
  • Vedlikeholdsstyring

Videre ble det identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Opplæring og familiarisering
  • Status for sikkerhetssystemer

OSM har fått frist til 15. august 2018 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.