Tilsynet ble gjennomført i perioden 20. januar til 12. februar 2021.

Mål

Tilsynet var tverrfaglig og rettet mot teknisk tilstand, organisatorisk robusthet og arbeidsmiljø knyttet til boreanlegget på Visund.

Vi ville følge opp hvordan Equinor styrer og følger opp arbeidsmiljørisiko i boreanlegget for egne ansatte, boreentreprenør og serviceselskaper for å sikre at arbeidsmiljørisiko blir håndtert og fulgt opp slik at helseskade unngås.

Vi ville også følge opp at tekniske tilstand på utstyr ivaretas, slik at sikker drift og risiko for brønnkontrollhendelser på Visund ivaretas.

Vi ville også verifisere at Equinor gjennomfører nødvendige tiltak som ivaretar krav til helse, miljø og sikkerhet.

Resultat

Det ble under tilsynet identifisert ti nye avvik knyttet til:

 • Styring av arbeidsmiljørisiko på Visund
 • Oppfølging og håndtering av arbeidsmiljørisiko
 • Opplæring og informasjon om helserisiko i arbeidsmiljøet
 • Arbeidstidsbestemmelsene
 • Krav om registrering av arbeidstid og forsvarlighetsvurderinger
 • Mangelfull risikovurdering og gjennomføring av tiltak i forbindelse med implementering av IO3
 • Ikke tilstrekkelig kapasitet og kompetanse
 • Prosedyrer
 • Tekniske krav til utstyr og materialer som benyttes for gjennomføring av bore-/ brønnaktiviteter
 • Korrigering av tidligere avvik

Videre ble det identifisert fire forbedringspunkter knyttet til:

 • Barrierestyring ved tap av brønnkontroll
 • Opplæring og verifikasjon av opplæring i nye arbeidsoppgaver
 • Svakheter ved vurderinger av og praksis med samarbeid med støttepersonell på land
 • Tilrettelegging for reell arbeidstakermedvirkning

Oppfølging etter pålegg

Den 26. oktober 2020 ga vi Equinor pålegg etter tilsyn med Equinors og Archers styring av arbeidsmiljørisiko på Grane. Her påla vi Equinor å gjennomgå eget styringssystem og praksis for arbeidsmiljøoppfølging. 

Observasjonene vi har gjort i tilsynet med Visund er sammenfallende med observasjonene som lå til grunn for pålegget med Equinors arbeidsmiljøstyring. 

Oppfølging av tidligere avvik

Som en del av tilsynet undersøkte vi hvordan Equinor har håndtert avvik som vi tidligere har påpekt.  Vi fant to avvik som ikke var korrigert i tråd med selskapets tilbakemelding til oss. Det gjaldt følgende:

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Selskapet er også bedt om å gi sin vurdering av de forbedringspunktene som ble observert. Fristen for dette er satt til 15. september 2021.