Den 7. desember 2017 inntraff det en alvorlig løftehendelse på den oppjekkbare innretningen Maersk Interceptor.

Maersk Interceptor er operert av Maersk Drilling AS (Maersk), og var på det tidspunktet ulykken skjedde i arbeid for AkerBP på Tambar-feltet i Nordsjøen.

Hendelsen skjedde i forbindelse med løfting og installasjon av en råvannspumpe. Fire personer deltok direkte i arbeidet.

En ståltaustropp ble brukt i løftet. Stroppen røk og pumpen falt. En strømkabel, som var festet til pumpen, ble dratt med i fallet, og traff to av personene som befant seg i nærheten. Den ene falt over bord og omkom. Den andre ble alvorlig skadet. Ved mindre endrede omstendigheter kunne flere menneskeliv gått tapt.

Hendelsen hadde også materielle og økonomiske konsekvenser.

Direkte og bakenforliggende årsaker

Den direkte årsaken til hendelsen var at løftestroppen røk på grunn av overbelastning.

De bakenforliggende årsakene var flere og sammensatte, og kan relateres til svakheter ved design og oppfølging av disse svakhetene, manglende identifisering av risiko på flere nivåer, opplæring, samt planlegging og arbeidspraksis.

Avvik

Granskingen vår har identifisert flere brudd på regelverket. Disse omfatter

  • Planlegging av arbeidsprosessen
  • Utforming av løfteutstyr
  • Bruk av informasjon og kontinuerlig forbedring
  • Opplæring og trening
  • Bruk av løfteinnretninger og løfteredskaper
  • Oppfølging av sakkyndig virksomhet
  • Sperringer og hindringer

Vi har bedt Maersk innen 31. mai 2018 redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert.

På bakgrunn av de foreløpige funnene i granskingen ga vi i januar 2018 pålegg til Maersk. Pålegget var rettet mot systemer for oppfølging og bruk av løst løfteutstyr og krav om kartlegging og gjennomgang av alle operasjonene i forbindelse med materialhåndteringsprosessen for råvannspumpehåndteringen.