Mål

I perioden 19.-28.9.2017 førte Ptil tilsyn med elsikkerhet og ansvarshavende for de elektriske anleggene i Eni Norge (Eni) om bord på Goliat FPSO.

Målet med tilsynsaktiviteten var å følge opp hvordan Eni etterlever tekniske, operasjonelle og organisatoriske regelverkskrav knyttet til elektriske anlegg på Goliat FPSO. Aktiviteten var spesielt rettet mot elsikkerhet og ansvarshavende for de elektriske anleggene. I tillegg ble enkelte forhold fra tidligere tilsyn fulgt opp.

Resulat

Rapporten fra tilsynet er nå ferdig, og her konkluderes det med ytterligere brudd på regelverket.

Det ble under tilsynet identifisert avvik knyttet til:

  • Oppfølging og avviksbehandling
  • Elsikkerhet og ansvarshavende for de elektriske anleggene
  • Styring og risikovurderinger av forhold knyttet til tennkildekontroll

Det ble videre identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • Melding av fare- og ulykkessituasjoner
  • Planlegging og prioritering
  • Varmekabelinstallasjon
  • Leder for sikkerhet

På grunnlag av de observasjonene som ble gjort i tilsynet samt i møte med Eni har vi nå gitt selskapet et pålegg.

Hva skjer nå?

En tidfestet plan for å etterkomme pålegget skal oversendes oss innen 11.12.2017. Planen skal beskrive hvordan dette arbeidet skal gjennomføres og følges opp, og når pålegget vil bli etterkommet.