Tilsynet ble gjennomført fra 23. mai til 1. juni 2022.

Tilsynsaktiviteten var rettet mot kveilerørsoperasjoner Equinor skal utføre med AKOFS Seafarer i 2022. 

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Equinor, AKOFS Offshore og leverandørene i Equinors rammekontraker ivaretar krav til planlegging og utføring av brønnintervensjonsoperasjoner, slik at sannsynligheten for feil, fare- og ulykkessituasjoner blir redusert.

Videre ville vi verifisere hvordan Equinor sikret involvering av AKOFS og leverandørene, og at arbeidsmiljø, brønnintegritet og sikkerhet ved gjennomføring av intervensjonsaktiviteter var ivaretatt.

Målet var også å følge opp at det var tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i planleggings- og gjennomføringsfasene for brønnintervensjonsaktivitetene.

Resultat

Tilsynet identifiserte to avvik. Dette gjaldt:

  • Manglende risikovurdering ved utilsiktet aktivering av «weak link» på stigerør
  • Manglende etablering og oppfølging av kompetansekrav innen brønnkontroll

Videre identifiserte to forbedringspunkt innen følgende områder:

  • Utforming av brønnkontroll prosedyre
  • Organisasjonskartet for offshore organisasjon samsvarer ikke med operativ rapporteringslinje

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor innen 1. september redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert.