Tilsynet ble gjennomført 7. til 10. mars 2022 i samarbeid med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere hvordan Equinor etterlever myndighetskrav og egne krav knyttet til barrierestyring, drift og vedlikehold av kommunikasjonssystemer. Vi ønsket også å verifisere hvordan rollen «kommunikasjonsansvarlig» blir ivaretatt.

Resultat

Det ble identifisert fem avvik knyttet til:

  • Håndtering og oppfølging av beslutninger
  • Planleggingen av trening og øvelser
  • Rollen som kommunikasjonsansvarlig
  • Tennkildekontroll
  • Dokumentasjon på oppfyllelse av krav

Videre ble det identifisert fire forbedringspunkter knyttet til:

  • Oppfølging av forutsetninger lagt til grunn for bemanning og kompetanse
  • Støynivå i sentralt kontrollrom
  • Oppfølging av interne krav og oppdatering av styrende dokumentasjon relatert til beredskap
  • Overvåking av ytelse til barriereelementer

Hva skjer videre?

Vi har bedt Equinor innen 15. mai 2022 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av forbedringspunktene som ble observert.