Mål

Målet med tilsynsaktiviteten var å verifisere styring av beredskap med bakgrunn i risiko- og beredskapsanalyser, hvordan beredskapen blir organisert og hvilket utstyr som er tilgjengelig i beredskapssituasjoner. Videre å verifisere styring av arbeidstakermedvirkning bl.a. organisering, involvering av vernetjenesten om bord, samt arbeidsmiljøkompetanse hos verneombud og linjeledere, AMU-medlemmer, og hvordan AMU fungerer for innretningen samt oppfølging av tidligere tilsyn.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til avvikshåndtering, kompetanse og trening for MOB-laget/operasjoner, trening av beredskapsorganisasjonen offshore, vedlikehold av dører og beredskapsutstyr, utforming og oppfølging av brannstasjoner, sikring av løst utstyr, nødbelysning, beredskapsanalyser og kjemikalieeksponering.

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til tennkildekontroll, helikopterdekk og rømning fra heissjakt.

Maersk har fått frist til 1. september 2017 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.