Mål

Målet med tilsynet var å vurdere selskapets styring og ledelse av materialhåndtering og arbeid i høyden, verifisere at planlegging og utførelse av operasjonene er i henhold til krav og følge opp vedlikehold av utstyret, slik at det bidrar til å redusere sannsynligheten for ulykker og skader.

Resultat

Det ble identifisert seks avvik knyttet til:

  • Oppfølging av avvik
  • Samsvarsmåling av utstyr for materialhåndtering
  • Oppfølging og vedlikehold av løfteutstyr
  • Arbeid i høyden
  • Tilrettelegging av arbeid
  • Arbeidstakermedvirkning

Videre ble det identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

  • Kompetanse for stillingen kranfører/fagansvarlig logistikk
  • Stiger brukt til tilkomst
  • Saker til behandling i arbeidsmiljøutvalg

Hva skjer videre?

Vi har bedt Equinor redegjøre for de avvikene som ble identifisert. Vi har også bedt om en vurdering av de forbedringspunktene som er observert. Selskapet har fått frist til 17. april 2020 med å svare.