Tilsynet ble gjennomført fra 5. til 8. mars 2024.

Bakgrunn

De siste årene har Havtil funnet en rekke brudd på regelverket knyttet til arbeidstidsbestemmelsene. For å kunne planlegge og ha god styring med arbeidstiden til den enkelte er et system for registrering og oppfølging av arbeidstid en forutsetning. Formålet med arbeidsmiljøloven § 10-7 og aktivitetsforskriften § 7 er dels at virksomheten selv skal ha nødvendig oversikt over arbeidstiden og at tilsynsmyndighetene skal kunne kontrollere at bestemmelsene overholdes.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Repsol har et system for registrering og oppfølging av arbeidstidsbestemmelsene. Tilsynet undersøkte ikke selskapets bruk av overtid og styring av risiko knyttet til dette.

Resultat

Tilsynet identifiserte tre avvik fra regelverket. Dette gjaldt følgende tema:

  • System for registrering og oppfølging av arbeidstid
  • Kompetanse på arbeidstid
  • Involvering av tillitsvalgte ved utvidet oppholdsperiode

I tillegg observerte vi ett forhold som vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkt. Dette gjaldt:

  • Rutine for involvering av tillitsvalgte ved utvidet overtid

Hva skjer nå?

Vi har bedt Repsol innen 6. mai 2024 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av det forbedringspunktet som ble observert.