Målet med tilsynet var å vurdere ledelsens styring av beredskap, materialhåndtering og vedlikehold av løfteutstyr på Sleipner. Videre å føre tilsyn med at Statoil ivaretar forutsetninger, begrensninger, og anbefalinger i beredskapsanalysen til Sleipner, og at disse er kommunisert til beredskapsorganisasjonen.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • Kontinuerlig forbedring og læring etter hendelser
 • Vedlikehold av offshorekraner
 • Vedlikeholdsprogram
 • Varmepåvirkning offshorekraner
 • Tennkildekontroll offshorekraner
 • Vedlikehold ståltau
 • Kompetanse
 • Kapasitet
 • Trening av beredskapspersonell

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

 • Teknisk tilstand offshorekraner
 • Lastestoppere
 • Planlegging av løfteoperasjoner
 • Plassering av MOB-båt

Statoil har fått frist til 26.9.2015 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.