Mål

Målet med tilsynsaktiviteten var å verifisere om selskapet ivaretar regelverkets krav  knyttet til logistikk, vedlikehold, og brønn og boring, samt gjennomføring av SPS.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • Sikker bruk av løfteutstyr
 • Sakkyndig virksomhet
 • Løst løfteutstyr
 • Vedlikeholdsstyring
 • Testing/ re-kalibrering av utstyr
 • Preservering
 • Ledelse og kompetanse

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

 • Oppbevaring/lagring av forløpere
 • Nød-låring av løfteutstyr
 • Opplæring
 • Brønnkontroll trening

Avvik:

Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:

Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Stena Drilling as har fått frist til 15. desember 2015 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.