Tilsynet ble gjennomført i perioden 12.-25. mai 2023.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Vår Energi sin styring av arbeidsmiljørisiko på Goliat FPSO er slik at arbeidstakerne ikke blir utsatt for helse- og sikkerhetsrisiko.

Resultat

Vi identifiserte seks avvik under tilsynet knyttet til

  • analyse og beslutningsgrunnlag
  • tilrettelegging av psykososiale og organisatoriske forhold
  • kjemisk helsefare
  • informasjon om risiko ved utføring av arbeid
  • registrering og oppfølging av arbeidstid
  • regelverkskompetanse på arbeidstid.

Det ble i tillegg identifisert ett forbedringspunkt knyttet til oppholdsperioder.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Vår Energi om å redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av forbedringspunktet som ble identifisert. Svarfrist er satt til 1. desember 2023.