Tilsynet ble gjennomført i perioden 17. til 25. november 2021.

  • Wintershall Dea er operatør for Vegafeltet
  • Odfjell Drilling er borekontraktør og opererer den flyttbare innretningen Deepsea Aberdeen 

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Wintershall Dea og Odfjell Drilling, med sine leverandører, etterlever regelverkskrav til styring av planlegging, risikovurdering og gjennomføring av bore- og brønnoperasjoner på Vega feltet med Deepsea Aberdeen.

Resultat

Vårt tilsyn identifiserte tre avvik og tre forbedringspunkt.

Avvikene omfattet (ansvarlig selskap i parentes):

  • Etablering og oppfølging av kompetansekrav innen brønnkontroll (Wintershall Dea)
  • Merking av sikkerhetskritisk utstyr (Odfjell Drilling)
  • Brodokument for brønnkontroll-prosedyrer (Wintershall Dea og Odfjell Drilling)

Forbedringspunktene omfattet:

  • Oversikt over kuttekapasitet for utblåsningsventil (BOP) (Odfjell Drilling)
  • Pålitelighetskrav for BOP funksjon (Odfjell drilling)
  • Merking (Odfjell Drilling)

Oppfølging av avvik

I tilsynet undersøkte vi også hvordan Odfjell Drilling har håndtert enkelte tidligere påviste avvik.

I januar og februar 2021 førte vi tilsyn med Odfjell Drilling innenfor fagområdene bore- og brønnteknologi og vedlikeholdsstyring på den flyttbare innretningen Deepsea Aberdeen.

Følgende avvik fant vi at selskapet ikke hadde håndtert i tråd med tilbakemeldingene til oss:

  • Avvik om «Manglende og mangelfull merking», kapittel 5.1.3  
  • Avvik om «Mangler ved oppdateringer og etterlevelse av prosedyrer», kapittel 5.1.2

Hva skjer nå?

Vi har bedt Wintershall Dea og Odfjell Drilling innen 22. mars 2022 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert og gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert.