Mål

Målet med tilsynsaktiviteten var å verifisere COSL sin styring av beredskap, arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning på COSLPromoter, samt oppfølging fra tidligere verifikasjoner og tilsyn.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • System for trening av beredskapsorganisasjonen offshore
  • Livbåter
  • Bruk av MOB-drakter
  • Vedlikehold av beredskapsrelatert utstyr
  • Kartlegging og risikovurderinger innen arbeidsmiljø
  • Verifikasjon av tiltak og lukking av avvik
  • Arbeidsmiljøkompetanse hos ledende personell
  • Arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Merking av rømningsveier i uteområder
  • Sikring av inventar i boligkvarter

COSL har fått frist til 17. november 2017 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.