Mål

Målet med tilsynet var å verifisere om Wintershall og Odfjell Drilling, med sine entreprenører, etterlever regelverkskrav knyttet til styring av planlegging, risikovurdering og gjennomføring av bore- og brønnoperasjoner på Brage.

Resultat

Det ble identifisert åtte avvik knyttet til:

 • Manglende heloverhaling og resertifisering av trykkontrollutstyr
 • Eksponering for dieseleksos
 • Støyeksponeringsmålinger
 • Samordning av arbeidsmiljøaktiviteter mellom operatør og boreserviceselskap
 • Opplæring i sikkerhet og arbeidsmiljø
 • Mangelfull trening og øvelser innen brønnkontroll
 • Manglende personellsikring i boreanlegget
 • Manglende oppfølging av krav til brønnkontrollkompetanse

Videre ble det identifisert fire forbedringspunkter knyttet til:

 • Roller og ansvar
 • Klargjøring av roller og oppfølging av brønnkontrollkompetanse
 • Uklare krav til kompetanse knyttet til risikoanalyser
 • Funksjonskrav til slam-gass separator på boredekk

Hva skjer nå?

Wintershall og Odfjell Drilling har fått frist til 12. august 2019 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.