Målet med aktiviteten var å føre tilsyn med selskapets styring og ledelse av arbeidsmiljø, materialhåndtering og vedlikehold på Heimdal og i tillegg verifikasjon av planlegging og utførelse av plugge- og løfteoperasjoner.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • Kjemisk eksponering
 • Tennkilde
 • Løfteoperasjoner
 • Opplæring og kompetanse
 • Kontroll av ståltau

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

 • Offshorekraner
 • Beskyttelsesstruktur og laststoppere
 • Planlegging av løfteoperasjoner
 • Sakkyndig virksomhet
 • Atkomst sementeringsenhet
 • Løfteredskap
 • Lastedekk
 • Støy

Avvik:

Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:

Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Statoil har fått frist til 24.8.2015 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.