Tilsynet ble gjennomført i perioden 22. til 25. september 2020.

Mål

Målet med aktiviteten var å føre tilsyn med selskapets styring og ledelse av materialhåndtering, samt verifisere at planlegging og utførelse av løfteoperasjoner er i henhold til egne krav og myndighetskrav. Vi ville også verifisere at arbeid i høyden blir ivaretatt i henhold til forskrifter. 

Resultat

Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Trening med bruk av personellbasket
  • Mangler ved stillas

Videre ble det identifisert fire forbedringspunkter knyttet til:

  • Prosedyrer for arbeid i høyden
  • Mangler ved tilrettelegging for løft
  • Prosedyre for sikre løfteoperasjoner
  • Utforming av slangestasjon for bunkring

Hva skjer videre?

Vi har bedt Neptune redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt om selskapets vurdering av de observasjonene vi har kategorisert som forbedringspunkter. Svarfristen er satt til 5. januar 2021.