Mål

Målet med aktiviteten var å føre tilsyn med hvordan petroleumsaktivitet med bruk av fartøy blir planlagt og utført i forhold til relevante krav i HMS-regelverket.

Resultat

Det ble identifisert ett avvik knyttet til oppfølging av krav til kompetanse.

Videre ble det identifisert fire forbedringspunkter knyttet til:

  • Tilpasninger mellom styringssystem
  • Tilrettelegging av arbeid
  • Samordning av ansvar og myndighet
  • Uklar tilhørighet til vernetjenesten på innretning

Hva skjer nå?

ConocoPhillips har fått frist til 15. september 2019 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.