Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Eni Norge (Eni) gjennom systematisk styring sikrer at arbeidstakerne har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og at det legges til rette for reell arbeidstakermedvirkning, blant annet hvordan operatør og entreprenører legger til rette for og bruker vernetjeneste og arbeidsmiljøutvalg for å sikre et tilstrekkelig og godt underlag for beslutninger som har betydning for HMS og risikoreduserende tiltak.

Vi så også på selskapets evne til kontinuerlig forbedring, ved å se på hvordan Eni tar læring fra hendelser og verifikasjoner fra eget selskap og eventuelt andres erfaring.

Tilsynet så også på hvordan Eni har fulgt opp enkelte funn fra andre tilsyn og gransking i 2016.

Resultat

Tilsynet identifiserte fire avvik knyttet til:

  • Styring av helse miljø og sikkerhet
  • Kartlegging, kapasitet og kompetanse innenfor arbeidsmiljø
  • Roller, ansvar og informasjon
  • Bruk av koordinerende arbeidsmiljøutvalg og tilrettelegging for reell arbeidstakermedvirkning

Videre identifiserte tilsynet to forbedringspunkter knyttet til:

  • Mangelfull vedlikehold
  • Mangelfull belysning av lasteområder

Vi har bedt Eni om en redegjørelse for hvordan avvikene vil bli håndtert.