Den 29. oktober 2021 inntraff en kortslutning i en transformator på Sleipner A-innretningen, hvor Equinor er operatør.

Kortslutningen medførte brannpumpestart som følge av røykdeteksjon. I løpet av hendelsesforløpet feilet den ene brannpumpen, noe som resulterte i flammedeteksjon i brannpumperom.

Ved trykkavlastning oppsto det i tillegg flammedeteksjon på Sleipner T-innretningen.

Faktisk konsekvens

Hendelsen medførte ingen personskade, men førte til materielle skader og økonomiske konsekvenser:

 • Havarert transformator
 • Havari av fleksibel kobling og hjelpehydraulikkpumpe for brannpumpe B
 • Brannpumpe B ute av funksjon
 • Ødelagt betjeningsmekanisme for stengeventil til dieseltilførsel til brannpumpe B
 • Utfall av strømforsyning til Sleipner B og Gudrun
 • Tripp av Gina Krog
 • Påfølgende produksjonstap

Potensiell konsekvens

Det er vår vurdering at verken hendelsen i transformatorrommet eller følgehendelsen i brannpumperommet hadde storulykkepotensial.

Det kunne blitt en større brann inne i brannpumperommet, men vi anser det som lite sannsynlig at brannen ville eskalert ut av rommet.

Direkte årsaker

Det var høyst sannsynlig feil internt i høyspenningsvikling som var den direkte årsaken til kortslutning i transformatoren. Den direkte årsaken til hendelsen i brannpumperommet var havari av den fleksible koblingen som er montert i akslingen mellom hjelpehydraulikkpumpa og dieselmotoren tilhørende brannpumpe B.

Bakenforliggende årsaker

Granskingen viste flere bakenforliggende årsaker som kan ha hatt betydning både for hendelsen på transformator og i brannpumperom B.

Bakenforliggende årsaker til transformatorhendelsen:

 • Svakhet i design og aldring
 • Organisatorisk. Equinor har fram til nå ikke identifisert behov for å skifte denne type transformatorer i teknisk levetidsprogram selv om svakheten er kjent.

Bakenforliggende årsaker til brannpumpehavariet:

 • Aldring av gummielement og tap av fleksibilitet i kobling
 • Manglende forebyggende vedlikehold
 • Mangelfull oppfølging av erfaringsmelding fra 2018
 • Svakheter i system for erfaringsdeling og læring

Avvik

I granskingen har vi identifisert fem avvik. Dette omfatter:

 • Vedlikehold
 • System for erfaringskunnskap og informasjon
 • Barriereforståelse og kompetanse
 • Merking/skilting
 • Selektiv utkobling ved kortslutning 

Pålegg

Granskingen har identifisert alvorlige brudd på regelverket. Ptil har derfor gitt følgende pålegg til Equinor:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. aktivitetsforskriften § 45 om vedlikehold og § 47 om vedlikeholdsprogram første og andre ledd, samt teknisk og operasjonell forskrift § 58 om vedlikehold og § 59a om vedlikeholdsprogram, pålegger vi Equinor å sikre at sviktmodi relatert til fleksible koblinger tilknyttet dieselhydrauliske brannpumpepakker forebygges systematisk gjennom vedlikeholdsprogram på innretninger og landanlegg i Equinor med slikt utstyr, jf. rapportens kapittel 11.1.1.

Fristen for å etterkomme pålegget er 1.02.2023. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.