Hopp til hovedinnhold

§ 18 Analyse av arbeidsmiljøet

Den ansvarlige skal utføre nødvendige analyser som sikrer et forsvarlig arbeidsmiljø og gir beslutningsstøtte ved valg av tekniske, operasjonelle og organisatoriske løsninger. Analysene skal blant annet bidra til å forbedre arbeidstakernes helse, velferd og trygghet og til å forebygge personskader, dødsfall og arbeidsbetinget sykdom som følge av
 1. feilhandlinger som kan gi fare- og ulykkessituasjoner,
 2. eksponering og fysiske eller psykiske belastninger.
Operatøren skal utføre helhetlige arbeidsmiljøanalyser for arbeidstakere som arbeider på enklere innretninger og innkvarteres på fartøy som beskrevet i rammeforskriften § 4 andre ledd.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Det stilles også krav til analyser av arbeidsmiljøet i forskrift om utførelse av arbeid ved
 1. bruk og håndtering av kjemikalier, jf. forskriften kapittel 3, med unntak av §§ 3-23, 3-24 og 3-27 for petroleumsvirksomheten til havs,
 2. fare for eksponering for biologiske faktorer, jf. forskriften kapittel 6,
 3. eksponering for forplantningsskadelige faktorer, jf. forskriften kapittel 7,
 4. eksponering for støy og mekaniske vibrasjoner, jf. forskriften kapittel 14, med unntak av §§ 14-1 til og med 14-7, og § 14-10, for petroleumsvirksomheten til havs,
 5. eksponering for kunstig optisk stråling, jf. forskriften kapittel 16,
 6. utføring av manuelt arbeid som kan innebære risiko for helseskadelig belastning, jf. forskriften kapittel 23,
 7. snøskredfare, jf. forskriften kapittel 30.
Med nødvendige analyser menes blant annet analyser i forbindelse med planlegging, drift og nedstenging av innretninger og landanlegg, ved modifikasjoner av eksisterende innretninger og landanlegg, ved innkjøp eller leie av nytt utstyr, ved innleie av innretning, ved inngåelse av kontrakter med entreprenører og organisatoriske endringer i virksomheten.
For å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø bør de ulike analysene utfylle hverandre, slik at de dekker både fare- og ulykkessituasjoner og eksponering for arbeidsmiljøfaktorer. I analysene bør det blant annet brukes data om
 1. personellets individuelle eller gruppevise arbeidsbelastning og eksponering for arbeidsmiljøfaktorer, samt data om arbeidstakernes opplevelse av det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet,
 2. arbeidsmiljøfaktorer i de enkelte områdene på innretningen eller landanlegget,
 3. arbeidsbetinget sykdom og arbeidsulykker.
For å oppfylle kravene til analyser av arbeidsmiljøet, bør standarden ISO 11064 del 1 brukes for utforming og bemanning av kontrollrom.

Petroleumsvirksomhet på innretninger til havs
For å oppfylle kravene til analyser av arbeidsmiljøet, bør blant annet standarden NORSOK S-002N kapittel 5 med tillegg A brukes ved prosjektering av nye innretninger og ved modifikasjoner. Vurdering av psykososiale forhold under prosjektering kan gjøres i form av sammenlikningsanalyser som bruker erfaringsdata fra driftsfaser med tilsvarende arbeidsplasser og arbeidsområder.

Petroleumsvirksomhet på enklere innretninger med bruk av fartøy til innkvartering
Arbeidsmiljøanalyser som nevnt i andre ledd, bør ses i sammenheng med andre analyser som ligger til grunn for sikkerhets- og arbeidsmiljømessige forhold ved aktiviteten. Analysen skal dekke forhold som beskrevet i aktivitetsforskriften kapittel VIII om arbeidsmiljøfaktorer. Forskrift om arbeidsmiljø mv. på skip kan brukes som norm for å oppfylle aktivitetsforskriften kapittel VIII, men for vurdering av støybelastning ved restitusjon og hvile på lugarer bør det etterstrebes å oppnå et støynivå ned mot 50 dB(A). Dette er ikke å forstå som et teknisk krav til fartøyet, se også veiledningen til rammeforskriften § 4.

Floatel International - Floatel Endurance - arbeidsmiljø

Publisert: 18. juni 2024

Avvik

Vår Energi - Balder - human factors i kontrollrom

Publisert: 4. juni 2024

Avvik

ConocoPhillips og AF Offshore Decom - Tor - fjerning av innretning

Publisert: 3. mai 2024

Avvik

Equinor - Troll C - arbeidsmiljø

Publisert: 15. april 2024

Avvik

Equinor og Bilfinger – Oseberg – arbeidsmiljø

Publisert: 15. mars 2024

Avvik

Pålegg til COSL Drilling – COSLPromoter – styring av arbeidsmiljø og drift i boreområdene

Publisert: 5. desember 2023

Avvik

Vår Energi – Goliat – styring av arbeidsmiljø

Publisert: 15. november 2023

Avvik

AKOFS Offshore/Archer – AKOFS Seafarer - styring av arbeidsmiljø for egne ansatte og entreprenører

Publisert: 19. september 2023

Avvik

Equinor – Johan Castberg – logistikk og arbeidsmiljø

Publisert: 28. august 2023

Avvik

Odfjell - Deepsea Atlantic - arbeidsmiljø og helikopterdekkoperasjoner

Publisert: 14. juni 2023

Avvik

Baker Hughes – arbeids- og hviletid

Publisert: 12. juni 2023

Avvik

Noble Drilling - Noble Integrator - styring av materialhåndtering og arbeidsmiljø

Publisert: 16. mai 2023

Avvik

KCA Deutag Drilling - Askeladden - styring av arbeidsmiljø

Publisert: 23. januar 2023

Avvik

AkerBP - Tambar - Tilsyn med kran og løft, vedlikehold, arbeid i høyden, arbeidsmiljø

Publisert: 18. januar 2023

Avvik

ConocoPhillips - styring av arbeidsmiljørisiko

Publisert: 12. januar 2023

Avvik

Equinor – Hammerfest LNG - arbeidsmiljørisiko og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 16. desember 2022

Avvik

Equinor – Åsgard B – styring av arbeidsmiljørisiko

Publisert: 20. september 2022

Avvik

Equinor – arbeidsmiljørisiko

Publisert: 16. september 2022

Avvik

Pålegg til Equinor – Oseberg Sør/Askepott – teknologiutvikling, implementering og bruk av digital brønnplanlegging og automatisert borekontroll

Publisert: 23. juni 2022

Avvik

Transocean – Transocean Barents – styring av arbeidsmiljø

Publisert: 14. juni 2022

Avvik

Veltec - styring av arbeidsmiljørisiko ved arbeid på Equinor Mongstad

Publisert: 30. mai 2022

Avvik

Seadrill – West Phoenix – styring av arbeidsmiljø

Publisert: 4. mars 2022

Avvik

Aker BP – Valhall – styring av arbeidsmiljørisiko

Publisert: 2. februar 2022

Avvik

ConocoPhillips – Ekofisk og Eldfisk – alarmhandteringssystem i kontrollrom

Publisert: 20. januar 2022

Avvik

Equinor – FLX – alarmhandteringssystem i kontrollrom

Publisert: 19. januar 2022

Avvik

Equinor – Drift Nord – alarmhandteringssystem i kontrollrom

Publisert: 19. januar 2022

Avvik

Equinor – Drift Sør – alarmhandteringssystem i kontrollrom

Publisert: 19. januar 2022

Avvik

Equinor – Drift Vest – alarmhandteringssystem i kontrollrom

Publisert: 19. januar 2022

Avvik

Wintershall Dea - Brage – alarmhandteringssystem i kontrollrom

Publisert: 17. januar 2022

Avvik

Aker BP - Alvheim, Ivar Aasen, Skarv, Ula og Valhall – alarmhandteringssystem i kontrollrom

Publisert: 17. januar 2022

Avvik

Neptune – Gjøa – alarmhandteringssystem i kontrollrom

Publisert: 17. januar 2022

Avvik

Vår Energi – Balder, Ringhorne og Goliat – alarmhandteringssystem i kontrollrom

Publisert: 17. januar 2022

Avvik

Gassco – Draupner – alarmhandteringssystem i kontrollrom

Publisert: 13. januar 2022

Avvik

Island Offshore – Island Constructor – styring av arbeidsmiljø

Publisert: 4. januar 2022

Avvik

Equinor og Transocean - brønnplanlegging og automatisert borekontroll - Transocean Enabler

Publisert: 17. desember 2021

Avvik

Equinor - Sleipner - barrierestyring og håndtering av risiko for hydrokarbonlekkasje

Publisert: 13. desember 2021

Avvik

ConocoPhillips – Eldfisk B - endring av driftsform og fjernstyring

Publisert: 25. oktober 2021

Avvik

Equinor - Mongstad - styring av organisatorisk og psykososial arbeidsmiljørisiko

Publisert: 6. september 2021

Avvik

Pålegg til Dolphin - styring av arbeidsmiljø på Borgland Dolphin

Publisert: 31. august 2021

Avvik

SUT-tilsyn - Noble Drilling - Noble Lloyd Noble – arbeidsmiljø

Publisert: 15. juli 2021

Avvik

Gassco – Kårstø – arbeidsmiljørisiko

Publisert: 21. juni 2021

Avvik

Equinor – Martin Linge – materialhåndtering og arbeidsmiljø

Publisert: 7. april 2021

Avvik

Island Drilling - styring av arbeidsmiljø

Publisert: 26. mars 2021

Avvik

Equinor - Sture – arbeidsmiljørisiko

Publisert: 17. februar 2021

Avvik

SUT-tilsyn – Odfjell Drilling AS – Deepsea Aberdeen – arbeidsmiljøforhold

Publisert: 18. januar 2021

Avvik

Odfjell Drilling – Deepsea Nordkapp – arbeidsmiljø

Publisert: 4. desember 2020

Avvik

Wintershall Dea/Seadrill – West Mira – arbeidsmiljø og beredskap

Publisert: 1. desember 2020

Avvik

Pålegg til Equinor – Grane

Publisert: 27. oktober 2020

Avvik

Floatel – Floatel Endurance – styring av arbeidsmiljø - pålegg

Publisert: 28. juli 2020

Avvik

Gassco – Nyhamna – arbeidsmiljørisiko, arbeidstakermedvirkning, storulykketilsyn

Publisert: 29. juni 2020

Avvik

SUT-tilsyn – Maersk Drilling – Mærsk Inspirer – arbeidsmiljøforhold

Publisert: 23. juni 2020

Avvik

Equinor – Norne – arbeidsmiljø

Publisert: 20. april 2020

Avvik

SUT-tilsyn - AKOFS - Akofs Seafarer - arbeidsmiljø

Publisert: 9. mars 2020

Avvik

Maersk Drilling – Mærsk Invincible – arbeidsmiljøforhold

Publisert: 28. februar 2020

Avvik

SUT-tilsyn - Seadrill - West Bollsta - arbeidsmiljø

Publisert: 19. februar 2020

Avvik

Lundin – Edvard Grieg – arbeidsmiljørisiko

Publisert: 6. januar 2020

Avvik

Transocean – Transocean Endurance – arbeidsmiljø og beredskap

Publisert: 12. desember 2019

Avvik

Vår Energi – Goliat – bemannede undervannsoperasjoner

Publisert: 15. november 2019

Avvik

SUT- tilsyn – Odfjell Drilling – Deepsea Yantai – arbeidsmiljø

Publisert: 7. november 2019

Avvik

Equinor – Tjeldbergodden – arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 25. oktober 2019

Avvik

Equinor – Åsgard A – arbeidsmiljørisiko

Publisert: 4. oktober 2019

Avvik

SUT-tilsyn – Seadrill – West Mira – arbeidsmiljø

Publisert: 14. august 2019

Avvik

Equinor og COSL – bore- og brønnoperasjoner – Troll

Publisert: 7. august 2019

Avvik

Equinor - styring av storulykke-og arbeidsmiljørisiko

Publisert: 1. juli 2019

Avvik

Pålegg - Equinor - Oseberg A - alarmbelastning og Human Factors

Publisert: 27. juni 2019

Avvik

Equinor - Sleipner A - styring av arbeidsmiljø

Publisert: 11. juni 2019

Avvik

Pålegg til Aker BP - Ula D og P - logistikk og styring av helserisiko

Publisert: 23. mai 2019

Avvik

Pålegg - Seadrill - West Hercules

Publisert: 24. april 2019

Avvik

Pålegg - Ocean Rig – Leiv Eiriksson

Publisert: 29. mars 2019

Avvik

Equinor – Martin Linge – materialhåndtering og arbeidsmiljø

Publisert: 15. mars 2019

Avvik

Equinor - Njord A - materialhåndtering - løfteutstyr - arbeidsmiljø

Publisert: 12. mars 2019

Avvik

Pålegg til Esso - Slagentangen - materialhåndtering og styring av arbeidsmiljø

Publisert: 6. februar 2019

Avvik

KCA Deutag - Askepott - arbeidsmiljø og beredskap

Publisert: 28. januar 2019

Avvik

Neptune Energy - Gjøa - arbeidsmiljørisiko og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 22. januar 2019

Avvik

Vår Energi - Balder - arbeidsmiljø og materialhåndtering

Publisert: 14. januar 2019

Avvik

Pålegg til Prosafe - Safe Zephyrus - Arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 17. desember 2018

Avvik

Gassco - Kollsnes - Alarmbelastning og Human Factors i kontrollrom

Publisert: 10. desember 2018

Avvik

KCA Deutag/Equinor - Askeladden - Logistikk og boreoperasjoner

Publisert: 29. november 2018

Avvik

Equinor - Mongstad - Arbeidsmiljø

Publisert: 25. september 2018

Avvik

Point Resources - Ringhorne - Styring av helserisiko i arbeidsmiljø

Publisert: 24. juli 2018

Avvik

Seadrill - West Elara - Beredskap og arbeidsmiljø

Publisert: 20. juli 2018

Avvik

ConocoPhillips - Ekofisk 2/4 M og Z - Arbeidsmiljø

Publisert: 27. juni 2018

Avvik

Equinor - Statfjord C - Oppfølging av forutsetninger i levetidssamtykke

Publisert: 25. juni 2018

Avvik

Teekay - Petrojarl Knarr FPSO - Arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 8. juni 2018

Avvik

Equinor/Prosafe - Safe Scandinavia - Beredskap, logistikk, arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 5. juni 2018

Avvik

Rowan og Lundin Arbeidsmiljø og boring brønn

Publisert: 14. mars 2018

Avvik

Pålegg til North Atlantic - West Phoenix - Beredskap, logistikk og vedlikehold

Publisert: 26. februar 2018

Avvik

Statoil - Gullfaks C - Boring, beredskap og arbeidsmiljø

Publisert: 8. februar 2018

Avvik

Aker BP - Ivar Aasen - Arbeidsmiljørisiko og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 24. januar 2018

Avvik

Aker BP - Valhall - HMS-forhold i bore- og brønnaktiviteter

Publisert: 19. desember 2017

Avvik

COSL Drilling - COSLPromoter - Styring av beredskap, arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 10. november 2017

Avvik

Aker BP - Alvehim - Risikostyring

Publisert: 8. november 2017

Avvik

Total - Martin Linge FSO - Arbeidsmiljø - Beredskap - Materialhåndtering

Publisert: 18. oktober 2017

Avvik

Statoil - Mongstad - Arbeidsmiljø og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning

Publisert: 7. juli 2017

Avvik

Statoil - Utvikling og Produksjon Norge - Oppfølging av endringer

Publisert: 28. juni 2017

Avvik

Lundin - Edvard Grieg - Arbeidsmiljørisiko og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning

Publisert: 26. juni 2017

Avvik

Statoil - Hammerfest LNG - Kran og løft og Arbeidsmiljø

Publisert: 26. april 2017

Avvik

Statoil - Statfjord - Sikker senfase

Publisert: 11. april 2017

Avvik

Statoil - Sture og Kollsnes - Kran- og løfteoperasjoner og Arbeidsmiljø

Publisert: 17. januar 2017

Avvik

Eni - Goliat - Styring av arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 12. januar 2017

Avvik

Statoil - Snorre B - Tverrfaglig tilsyn

Publisert: 11. januar 2017

Avvik

Prosafe - Safe Zephyrus - Risikoutsatte grupper

Publisert: 20. desember 2016

Avvik

BP - Valhall PH - Kontrollfunksjoner

Publisert: 1. juli 2016

Avvik

Pålegg til BP - Ula - Materialhåndtering & Kran og løft

Publisert: 8. juni 2016

Avvik

Statoil - Mongstad - Alarmbelastning og Human factors-forhold kontrollrom

Publisert: 27. mai 2016

Avvik

Statoil - Gullfaks A - Arbeidsmiljørisiko og levetidsforlengelse

Publisert: 13. mai 2016

Avvik

Transocean Offshore ltd - Transocean Arctic - Beredskapsstyring og arbeidsmiljø

Publisert: 10. mars 2016

Avvik

North Atlantic Drilling as - West Epsilon - Logistikk og arbeidsmiljø

Publisert: 16. februar 2016

Avvik

Wintershall - Brage - Bore- og brønnaktiviteter

Publisert: 5. januar 2016

Avvik

Statoil - Heidrun - Arbeidsmiljø, beredskap og materialhåndterin

Publisert: 3. november 2015

Avvik

Stena Drilling - Stena Don - Arbeidsmiljø

Publisert: 7. oktober 2015

Avvik

Statoil og Maersk Drilling Norge AS - Maersk Gallant - Boreoperasjoner

Publisert: 19. juni 2015

Avvik

Mærsk Drilling Norge og Total E&P Norge - Arbeidsmiljø og logistikk

Publisert: 22. mai 2015

Avvik

Statoil - Oseberg C - Arbeidsmiljøforhold

Publisert: 5. mai 2015

Avvik

BP Norge - Ula - Vedlikehold, prosessikkerhet og arbeidsmiljø

Publisert: 20. januar 2015

Avvik

Pålegg til Prosafe AS etter tilsyn med risikoutsatte grupper på Regalia

Publisert: 4. juli 2014

Avvik

COSL Drilling - COSL Pioneer - Logistikk og arbeidsmiljø

Publisert: 7. mai 2014

Avvik