Tilsynet ble gjennomført i perioden 30. januar til 7. februar 2019.

Bakgrunn

Gjennom tilsyn de siste årene har vi sett endringer i rammebetingelsene til både operatører og entreprenører. Med rammebetingelser mener vi forhold som påvirker de praktiske muligheter en organisasjon, organisasjonsenhet, gruppe eller individ har til å holde storulykkesrisiko og arbeidsmiljørisiko under kontroll. Eksempel på større endringer i rammebetingelser er endring i kontraktstyring og kontraktsregimer, endring i bemanningsmodeller og endring i vedlikehold.

Tilsynet med Equinor vektla følgende hovedtema:

 • Equinors styring av arbeidsmiljøfaktorene for egne ansatte og entreprenører.
 • Equinors og entreprenørers praksis for arbeidsmiljøkartlegginger, både områdevis og eksponeringskartlegginger.
 • Hvordan selskapet kategoriserer og følger opp funn etter kartlegginger og hendelser.
 • Læring av hendelser som er relevant for tilsynet, på innretningen og eventuelt på andre innretninger.
 • Hvordan Equinor, i samarbeid med entreprenører, sikrer at rammebetingelser som legges i kontrakt ikke får negative HMS-konsekvenser.
 • Oppfølging av innleide arbeidstakere.
 • Tilrettelegging for reell arbeidstakermedvirkning og oppfølging i saker i arbeidsmiljøutvalget (AMU).

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Equinors styring av arbeidsmiljørisiko for egne ansatte og entreprenører var slik at personellet ikke utsettes for risiko for helseskade.

Resultat

Vårt tilsyn identifiserte avvik fra regelverket innenfor følgende områder:

 • arbeid ut over avtalt arbeidstid og ut over alminnelig arbeidstid
 • bemanning og kompetanse
 • mangelfullt beslutningsgrunnlag – materialhåndtering stillas
 • helserisiko knyttet til kjemikalier

Det ble i tillegg identifisert ett forbedringspunkt. Dette gjaldt eksponering for støy.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor gjøre rede for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt selskapet om en vurdering av det forbedringspunktet som vi observerte.

Fristen for tilbakemelding er satt til 15. august 2019.

Sleipner Øst

Sleipner Øst ligg i den midtre delen av Nordsjøen. Havdjupna er 82 meter. Sleipner Øst blei påvist i 1981, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjend i 1986. Feltet er bygt ut med Sleipner A, ei integrert prosess-, bore- og bustadinnretning med understell av betong. Utbygginga omfattar også Sleipner R stigerøyrsinnretning, som knyttar Sleipner A til røyrleidningane for gasstransport, og Sleipner FL flammetårn. Produksjonen starta i 1993.

Kjelde: norskpetroleum.no