Tilsynet ble gjennomført i perioden fra 2. til 9. september 2021.

Bakgrunn

Petroleumstilsynet skal følge opp at næringen samlet og enkeltvis fremmer et seriøst og trygt arbeidsmiljø som sikrer den enkelte fullt forsvarlige arbeidsmiljøforhold.

I dette tilsynet ønsket vi å se nærmere på hvordan Aker BP styrer arbeidsmiljørisiko som kan gi helseskade og øke risikoen for feilhandlinger som kan føre til fare- og ulykkessituasjoner.

Vi så på organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø, kjemikalie- og støyeksponering og faktorer som bidrar til økt risiko for muskel- og skjelettplager. Vi undersøkte også hvordan Aker BP tilrettelegger for arbeidstakermedvirkning gjennom vernetjeneste og arbeidsmiljøutvalg.

Dessuten hvordan Aker BP jobber systematisk med å forebygge sykefravær og frafall fra arbeidslivet i henhold til avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Aker BPs systemer for styring av helserisiko i arbeidsmiljøet, inkludert kapasitet og kompetanse og arbeidstakermedvirkning samsvarer med krav i regelverket.

Resultat

Vi identifiserte fem avvik knyttet til:

  • Styring og analyse av arbeidsmiljøet
  • Avviksbehandling
  • Bemanning og kompetanse
  • Arbeidstidsordning for dekkspersonell
  • Arbeidsmiljøutvalg (AMU)

I tillegg identifiserte vi tre forbedringspunkt knyttet til:

  • Arbeidstakermedvirkning og arbeidsmiljøutvalg (AMU)
  • Ergonomiske risikovurderinger
  • Håndholdte enheter

Hva skjer nå?

Vi har bedt Aker BP innen 17. februar 2022 redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.