Mål

Risikoutsatte grupper er kategorier av arbeidstakere som på grunn av sine oppgaver er særlig eksponert for bestemte typer risiko.

Ptil førte i tiden 24.–28.10.2016 tilsyn med Prosafes systemer og praksis for identifikasjon og oppfølging av potensielt risikoutsatte gruppe, og om tilretteleggingen for arbeidstakermedvirkning og vernetjeneste blir praktisert i samsvar med kravene i regelverket.

Tilsynet ble gjennomført i form av et møte i Prosafes lokaler på Forus og med etterfølgende verifikasjon om bord på boliginnretningen Safe Zephyrus.

Resultat

Tilsynet påviste avvik med hensyn til:

  • Kartlegging og risikovurdering
  • Prioritering, implementering og verifisering av tiltak
  • Kommunikasjon og rolle-/ansvarsavklaring
  • Arbeidstakermedvirkning

Prosafe har fått frist til 12.1.2017 med å svare på hvordan avvikene vil bli håndtert.