I perioden 17.-25. januar 2018 førte vi tilsyn med riggentreprenør Rowan og operatørselskapet Lundin.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere selskapenes etterlevelse av HMS-regelverket innenfor fagområdene arbeidsmiljø og boring og brønn i forbindelse med drift av den flyttbare boreinnretningen Rowan Viking.

Vi så spesielt på disse områdene:

  • Styring av arbeidsmiljørisiko som kan gi helseskade og arbeidsrelatert sykdom. Det ble spesielt rettet oppmerksomhet mot slamhåndtering, støyeksponering og faktorer som bidrar til økt risiko for muskel- og skjelettplager.
  • Tilrettelegging for reell arbeidstakermedvirkning: Organisering, involvering av vernetjenesten ombord, arbeidsmiljøkompetanse hos verneombud, linjeledere, AMU-medlemmer, og hvordan AMU fungerte for innretningen.
  • Styring og fremdrift i bore- og brønnoperasjoner inkludert involveringen av brønnserviceselskapene i gjennomføringen av virksomheten på innretningen.

I tilsynet så vi også på hvordan operatørselskapet Lundin ivaretar sitt påseansvar for aktivitetene på Rowan Viking.

Resultat

I tilsynet identifiserte vi avvik fra regelverket innenfor temaene endringsprosesser i forpleining, kjemisk helserisiko, opplæring og kunnskap om støyeksponering og samarbeid mellom bedriftshelsetjenestene.

Videre identifiserte vi forbedringspunkt knyttet til kartlegginger og risikovurderinger innenfor ergonomi, tilrettelegging for arbeidstakere i forpleiningen, operatørs oppfølging av tredjepartsselskap, kompetanse og brønnkontrolløvelser.

Vi har bedt Rowan redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert og gi sin vurdering av de forbedringspunktene vi har pekt på. Vi har bedt Lundin om deres vurdering av det forbedringspunktet som handler om operatørs oppfølging av tredjepartsselskap.

Fristen for tilbakemeldinger er satt til 22. mars 2018.