I dagene 23. til 25. mai 2018 førte vi tilsyn med Equinor Mongstad og deres styring av arbeidsmiljø for ISO-fagene. 

Mål

Målet var å:

 • Vurdere om Equinor Mongstad og ISO-entreprenører sine styringssystemer og praksis for regelmessig arbeidsmiljøkartlegging og oppfølging av arbeidsmiljørisiko er i samsvar med krav i regelverket.
 • Vurdere hvordan Equinor Mongstad og ISO entreprenører sikrer at innleide arbeidstakere har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø
 • Følge opp at Equinor Mongstad, i samarbeid med entreprenører, sikrer at rammebetingelser som legges i kontrakt ikke får negative HMS-konsekvenser
 • Vurdere hvordan Equinor Mongstad og entreprenører tilrettelegger for reell arbeidstakermedvirkning

Målet innen logistikk var å:

 • Følge opp selskapet i forkant av en stor revisjonsstans, samt pågående og planlagte prosjekter.
 • Føre tilsyn med selskapets styring og ledelse av materialhåndtering, teknisk tilstand på løfteutstyr og eventuelle løfteoperasjoner på Mongstad.
 • Følge opp at Equinors styring av vedlikehold av løfteutstyr og stillasmateriell er i henhold til selskapets og myndighetenes krav innen tilsynsområdet.
 • Følge opp oppgaver som utføres av stillasbransjen, samt tilkomstteknikk og arbeid i høyden generelt

Avvik og forbedringspunkt

Vi observerte avvik fra regelverket innenfor følgende områder:

 • Styring av organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø
 • Risikovurdering av arbeidsoperasjoner
 • Mangelfull risikovurdering av hendelse
 • Manglende varsling av hendelse
 • Samarbeid med bedriftshelsetjenester
 • Mangelfull tilrettelegging for materialhåndtering
 • Manglende risikoanalyse og prosedyre for kritisk løfteoperasjon
 • Manglende forebyggende tiltak etter fare og ulykkessituasjoner

Videre observerte vi forbedringspunkt knyttet til:

 • Tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning
 • System for kontroll med utlevering og mottak av løst løfteutstyr
 • System for sikring av nødvendig kompetanse hos kontraktører – løfteoperasjoner
 • Styring av helse, miljø og sikkerhet – harmonisering mellom landanleggene

På bakgrunn av de funnene som ble gjort, har vi gitt Equinor Mongstad pålegg. Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Hva skjer nå?

En tidfestet plan for å etterkomme pålegget skal oversendes oss innen 11.01.2019.

Rapporten inneholder avvik i tillegg til de som er grunnlaget for pålegget, og vi har bedt Equinor Mongstad innen 2. november 2018 redegjøre for oss hvordan avikene vil bli håndtert.

Når det gjelder avvikene som omfatter mangelfull risikovurdering av hendelse og manglende varsling av hendelse, har vi også bedt om at Equinor undersøker om det er tilsvarende mangler med klassifisering og varsling av hendelser på andre landanlegg.

Vi har også bedt om selskapets vurdering av det forbedringspunktet som er observert.