Tilsynet var en del av vår oppfølging av utbyggingsprosjektet på Martin Linge-feltet, og ble gjennomført i perioden fra 11. til 24. januar 2019.

Mål

For materialhåndtering var målet med tilsynet å verifisere at systemer som skal forhindre ulykker og skader i forbindelse med materialhåndtering, kran og løft i ferdigstillelsesfasen og forberedelse til drift er i henhold til krav i regelverket. 

For arbeid i høyden ville vi følge opp styring av risiko og verifisere aktiviteter i forbindelse med ferdigstillelsesfasen innen stillas og tilkomstteknikk.

For arbeidsmiljø var målet med tilsynet å verifisere at styring av helserisiko i arbeidsmiljøet i ferdigstillelsesfasen er i henhold til krav. Videre skulle vi vurdere om Equinors styring av helserisiko er tilstrekkelig til at innretningen i operasjon møter krav til arbeidsmiljø slik de er utformet i regelverket.

Vi ville også følge opp funn fra tidligere tilsyn med Martin Linge innen materialhåndtering, arbeid i høyden og arbeidsmiljø.

Resultat

Tilsynet avdekket at Equinor ikke har korrigert avvik som vi tidligere har påpekt. Vi har tidligere gitt selskapet pålegg på grunn av dette.

Tilsynet identifiserte i tillegg ni avvik og ett forbedringspunkt. Avvikene var relatert til:

  • Manglende sikring av tilstrekkelig kompetanse
  • Prosedyrer for kran- og løfteoperasjoner
  • Materialhåndtering
  • Mangelfull tilrettelegging av atkomst
  • Mangelfull bruk av løfteredskap
  • Manglende bruk av sakkyndig virksomhet
  • Stillas
  • Manglende varsling og melding av hendelser
  • Styring av risiko for muskel- og skjelettplager

Forbedringspunktet var relatert til kjemisk arbeidsmiljø

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor innen 5. april 2019 gi oss tilbakemelding om hvordan avvikene vil bli håndtert, med beskrivelse av selskapets planer med tilhørende frister. Vi har også bedt selskapet gi oss sin vurdering av det forbedringspunktet vi observerte.