Tilsynet ble gjennomført i perioden fra november 2021 til januar 2022. 

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Equinors styring av arbeidsmiljørisiko er slik at egne og innleide arbeidstakere ikke utsettes for risiko for helseskade og sykefravær.

Tilsynet omfattet:

  • Equinors styring av risiko knyttet til psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, blant annet kapasitet og kompetanse, fysisk og kjemisk arbeidsmiljø og ergonomi
  • Hvordan Equinors systemer for arbeidsmiljøkartlegginger praktiseres på Åsgard B
  • Hvordan selskapet kategoriserer og følger opp funn etter kartlegginger, risikovurderinger og hendelser relatert til arbeidsmiljø på Åsgard B

Resultat

Det ble identifisert avvik følgende avvik fra regelverket:

  • Analyse av arbeidsmiljøet
  • Ergonomiske forhold
  • Helserisiko knyttet til støy
  • Helserisiko knyttet til kjemisk arbeidsmiljø
  • Bemanning
  • Arbeid ut over maksimalt antall tillatte arbeidstimer per år
  • Styring av psykososialt arbeidsmiljø

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor innen 15. oktober 2022 redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert.