Mål

Målet med tilsynet var å verifisere om COPSAS sin styring av arbeidsmiljørisiko møter regelverkets krav innenfor området, og om tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning var i samsvar med regelverkets krav.

Vi ønsket å se nærmere på hvordan COPSAS styrer risiko i forbindelse med benzeneksponering, støyeksponering og eksponering for faktorer som bidrar til økt risiko for muskel- og skjelettplager. Tilsynet omfattet også styring av psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø.

Resultat

Det ble identifisert ett avvik knyttet til styring av arbeidsmiljørisiko.

Videre ble det identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Informasjon og opplæring i arbeidsmiljøforhold
  • Involvering av vernetjenesten

COPSAS har fått frist til 13. juli 2018 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.