Mål

Målet med tilsynet innen kran og løft samt stillas var blant annet å følge opp selskapet i forkant av en stor revisjonsstans, føre tilsyn med selskapets styring og ledelse av materialhåndtering, teknisk tilstand på løfteutstyr og løfteoperasjoner på HLNG og følge opp at Statoils styring av vedlikehold er i henhold til selskapets og myndighetenes krav.

Målet med tilsynet innen arbeidsmiljø var blant annet å se på Statoil og utvalgte entreprenører sine styringssystemer og praksis for regelmessig arbeidsmiljøkartlegging og oppfølging av arbeidsmiljørisiko for egne ansatte, vurdere hvordan Statoil tilrettelegger for deling av arbeidsmiljødata med andre entreprenører på anlegget, vurdere effekt fra tidligere tilsyn med identifisering og oppfølging av særlig risikoutsatte grupper på HLNG, se på hvordan Statoil har lagt til rette for vernearbeid og reell arbeidstakermedvirkning for eget personell og entreprenører.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til tilkomst og materialhåndtering, stillas, vedlikehold og egenkontroll av lastearmer, kjemisk arbeidsmiljø og benzeneksponering.

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til planlegging, påse ansvar, tilrettelegging av arbeid i høyden, opplæring, løfteutstyr, løfteoperasjoner og vernetjeneste.

Vi har bedt Statoil innen 19. mai 2017 redegjøre for hvordan observasjonene vil bli håndtert.