Tilsynet var en oppfølging av vedtak om samsvarsuttalelse (SUT) for innretningen Askeladden, datert 25.10.2017, samt samtykke til å ta i bruk Askeladden datert 25.10.17. I dette ligger å verifisere at operasjonene med Askeladden har robust og kompetent beredskap for å håndtere brønnkontrollhendelser. 

Mål

Målet med aktiviteten var å føre tilsyn med hvordan Equinor ivaretok sitt påseansvar overfor KCAD sin styring og ledelse av operasjonene, inklusive materialhåndtering. Dette omfattet at planlegging og utførelse av at løfteoperasjoner var i henhold til krav, samt oppfølging av vedlikehold av løfteutstyr, slik at dette bidro til å redusere sannsynligheten for ulykker og skader i forbindelse med materialhåndtering. Tilsynet søkte å verifisere at Equinor, sammen med KCAD og brønnserviceselskap om bord på Askeladden, etterlevde regelverkskrav til planlegging, risikovurdering og gjennomføring av bore-, komplettering- og brønnoperasjoner.

Resultat

Det ble identifisert tre avvik innenfor følgende områder:

  • Utestående korrigering av tidligere observasjoner på Askeladden og Askepott
  • Mangelfull kjennskap til prosedyrer
  • Tekniske forhold i slambehandlingsanlegget og ventilering av oljedamp

Det ble identifisert syv forbedringspunkter knyttet til:

  • Arbeidstakermedvirkning
  • Klargjøring av roller og oppfølging av kompetanse
  • Overføring av informasjon
  • Styringssystem for sikker bruk av løfteutstyr
  • Roller og ansvar for løfteoperasjoner
  • Utforming og tilrettelegging for sikre løfteoperasjon
  • Tilrettelegging av arbeid

KCAD og Equinor har fått frist til 1. januar 2019 med å redegjøre for hvordan avvikene og forbedringspunktene vil bli håndtert.