(Tilsynsrapporten ble første gang publisert 18. mai 2020. Pålegget ble varslet 15. juli 2020 og gitt 28. juli 2020.)

Tilsynet ble gjennomført i perioden fra 4. til 17. mars 2020.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Floatels styring av arbeidsmiljørisiko er i samsvar med regelverkets krav, samt å verifisere Floatels oppfølging av avvik fra tidligere tilsyn innen arbeidsmiljø.

Resultat

Tilsynet identifiserte fem avvik og ett forbedringspunkt.

Avvikene omfattet

 • Styring av arbeidsmiljø
 • Oppfølging av psykososialt arbeidsmiljø
 • Styring av ergonomiske forhold
 • Tiltak etter kartlegginger av fysisk og kjemisk arbeidsmiljø
 • Arbeidsmiljøutvalg (AMU) og arbeidstakermedvirkning

Forbedringspunktet gjaldt

 • Arbeidsmiljøkompetanse for personell med særlig ansvar for å følge opp kjemikalier

Oppfølging av tidligere avvik

I tilsynet undersøkte vi også hvordan Floatel har håndtert utvalgte tidligere påviste avvik.

Følgende avvik fant vi at Floatel ikke hadde håndtert i tråd med tidligere tilbakemeldinger til oss:

 • Avvik om «styring og oppfølging av arbeidsmiljørisiko» fra kapittel 5.1.1 i rapport etter tilsyn av 25.6.2019.
 • Avvik om «arbeidsmiljøutvalg» fra kapittel 5.1.2 i rapport etter tilsyn av 25.6.2019.
 • Avvik om «arbeidstakermedvirkning» fra kapittel 5.1.3 i rapport etter tilsyn av 25.6.2019.

Pålegg

Vi sendte tilsynsrapporten vår til Floatel International den 6. mai og ba om en redegjørelse for hvordan avvikene ville bli håndtert, samt en vurdering av det forbedringspunktet som var observert. Svarfristen ble satt til 5. juni 2020.

På bakgrunn av mangelfullt svar på rapporten ble selskapet innkalt til møte 23. juni 2020.

Med bakgrunn i alvorlighetsgraden på de påviste regelverksbruddene og Floatel International sine svar henholdsvis på rapporten og i møtet har vi gitt selskapet følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet og § 18 om analyse av arbeidsmiljøet pålegger vi Floatel International å:

 1. Gjennomgå selskapets styringssystem for arbeidsmiljø med tilhørende arbeidsprosesser som blant annet skal sikre kompetanse, kartlegginger, risikovurderinger, korrigering av feil og mangler, og forbedring. Arbeidet skal inkludere en analyse av hvorfor mangler knyttet til styring av arbeidsmiljø ikke er blitt identifisert og korrigert.
 2. Gjennomføre nødvendige tiltak på Floatel Endurance.
 3. Sikre at resultater og læring (som følge av punkt 1. og 2.) også omfatter andre innretninger med SUT under Floatel Internationals ansvarsområde i Norge.

En tidfestet plan for å etterkomme pålegget skal oversendes Ptil innen 18. september. Planen skal beskrive hvordan dette arbeidet skal gjennomføres og følges opp, og når pålegget vil bli etterkommet. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.