Mål

Målet med tilsynet var å verifisere om Vår Energi sin styring og oppfølging av risikoforhold ved bemannede undervannsoperasjoner med lettdykkebåt (LDC) på Goliat i 2019 var i samsvar med regelverkets krav.

Resultat

Det ble identifisert ett avvik knyttet til mangler ved analyse av arbeidsmiljørisiko.

Videre ble det identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Mangelfull regelverksforståelse blant ledende og utøvende personell
  • Mangelfull måling av samsvar med krav i regelverket

Vår Energi har fått frist til 12. desember 2019 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunktene vil bli håndtert.