Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Maersk sin styring av arbeidsmiljørisiko og arbeidstakermedvirkning på Mærsk Invincible var i samsvar med regelverkets krav.

Vi la i tilsynet vekt på arbeidsmiljørisiko for grupper som var utsatt for kjemikalie- og støyeksponering, faktorer som bidro til økt risiko for muskel- og skjelettplager, samt psykososialt arbeidsmiljø.

Arbeidsmiljøforhold for personell som jobbet i områder for kaks- og slamhåndtering og forpleiningspersonell ble særlig vektlagt. Vi fulgte også opp tidligere funn fra tilsyn med selskapet.

Resultat

Vi identifiserte fire avvik knyttet til:

  • Psykososialt arbeidsmiljø
  • Vernetjeneste
  • Utforming av områder for håndtering av boreslam og borekaks
  • Kjemisk eksponering

Videre identifiserte vi ett forbedringspunkt knyttet til ergonomisk risikovurdering.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Maersk Drilling redegjøre for oss hvordan avvikene blir håndtert. Vi har også bedt selskapet gi sin vurdering av det forbedringspunktet som er observert. Svarfrist er satt til 28. februar 2020.