Dette er andre del, av i alt to tilsyn med arbeidsmiljøforhold, på Stena Don.

Målet med tilsynet var å undersøke hvorvidt regelverkets krav til arbeidsmiljøforhold etterleves. Videre var målet å verifisere pågående arbeid med å forbedre identifiserte arbeidsmiljøforhold på innretningen og kvaliteten på Stenas egne arbeidsmiljøkartlegginger.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Kartlegging og risikovurdering av forpleiningspersonellet
  • Evakuering

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • Støy
  • Tilrettelegging av arbeidsplassen
  • Opplæring og kompetanse
  • Oppbevaringsplass for verneutstyr
  • Belysning
  • Sikkerhetsskilting og varsellys
  • Arbeidsmiljøområdekart (WEAC)

Stena Drilling as har fått frist til 15.12.2015 for å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil blir håndtert.

Avvik:

Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:

Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.