Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Teekay sin styring av risikoforhold i arbeidsmiljøet samt tilrettelegging for reell arbeidstakermedvirkning var i samsvar med regelverkets krav på Knarr.

Resultat

Det ble identifisert sju avvik knyttet til:

  • Støy
  • Eksponering for benzen og andre kjemikalier
  • Endringsprosesser i forpleining
  • Vernetjenesten
  • Fellesstedlig arbeidsmiljøutvalg (FS-AMU)
  • Kompetanse
  • Bedriftshelsetjeneste

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til kartlegginger og risikovurderinger innen ergonomi.

Teekay har fått frist til 26. juni 2018 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.