Tilsynet ble gjennomført fra mars til mai 2022.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Transocean sin styring av arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning på Transocean Barents samsvarte med krav i regelverket.

Resultat

Tilsynet identifiserte sju avvik knyttet til:

  • Styrende dokument for oppfølging av arbeidsmiljø
  • Analyser av arbeidsmiljøet
  • Styring av risiko for muskel- og skjelettplager
  • Styring av psykososialt arbeidsmiljø
  • Oppfølging av kjemisk helsefare
  • Oppfølging av støy
  • Personlig verneutstyr

Videre observerte vi to forhold som vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkt. Dette gjaldt:

  • Vernetjeneste og felles stedlig arbeidsmiljøutvalg (FS-AMU)
  • Opplæring i arbeidsmiljø for linjeledere

Hva skjer nå?

Vi har bedt Transocean innen 24. juni 2022 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert.