Tilsynsaktiviteten ble gjennomført 6. og 7. november 2018.

Mål

Målsetningen med tilsynet var å undersøke hvorvidt alarmsystemene på Kollsnes gir operatørene den nødvendige støtte i håndteringen av prosessanlegget under normale driftssituasjoner, ved forstyrrelser og ved hendelser, målt opp mot relevante selskaps- og myndighetskrav.

Kartlegging og oppfølging av Human Factors-forhold og fysiske arbeidsmiljøforhold i kontrollrommet ble vurdert. Tilsynet omfattet også en vurdering av kompetansesikring, opplæring og trening av operatørene.

Resultat

Tilsynsaktiviteten identifiserte to avvik knyttet til analyser av arbeidsmiljøet etter ombygging av kontrollrommet og støykrav.

Videre ble det identifisert tre forbedringspunkter knyttet til skjermsystem, persontrafikk og bemanning i kontrollrom.

Gassco har fått frist til 11. januar 2019 med å redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt selskapet om en vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.