Mål

Målet med tilsynet var å verifisere etterlevelse av selskapets egne krav og myndighetskrav i forhold til operasjonelle, administrative og tekniske forhold innenfor tilsynsområdet. I tilsynsaktiviteten hadde vi spesiell oppmerksomhet på sikkerhets- og arbeidsmiljømessige utfordringer knyttet til at Ula har flere kjennetegn som er karakteristiske for innretninger i
senfase.

Resultat

Tilsynet identifiserte alvorlige brudd på regelverket. 

Avvik og forbedringspunkt

Rapporten inneholder avvik i tillegg til de som er grunnlaget for varselet om pålegg, og vi ber om en redegjørelse for hvordan disse vil bli håndtert. Rapporten inneholder også observasjoner der det er potensial for forbedringer, og vi ber om selskapets vurdering av disse.

På bakgrunn av de funnene som ble gjort under tilsynet, har vi gitt BP to pålegg.

Hva skjer nå?

Vi ber om at en plan for å etterkomme påleggene presenteres for Ptil innen 20.5.2016. Frist for å etterkomme påleggene settes til 15.9.2016. Ptil skal ha melding når påleggene er etterkommet.