Vi gjennomførte tilsyn med oppfølging av alarmbelastning og Human Factors-forhold (HF) i kontrollrommet på Oseberg A i tidsrommet 18. til 21. mars 2019. Dette kontrollrommet betjener hele feltsenteret samt den fjernstyrte plattformen Oseberg H.

Mål

Målet med dette tilsynet har vært å undersøke hvorvidt alarmsystemene på Oseberg A gir operatørene nødvendige støtte i håndteringen av prosessanlegget under normale driftssituasjoner, ved forstyrrelser og ved hendelser, målt opp mot relevante selskaps- og myndighetskrav. Videre ble Equinors kartlegging og oppfølging av Human Factors-forhold og fysiske arbeidsmiljøforhold i kontrollrommet vurdert. Tilsynet omfattet også en vurdering av kompetansesikring, opplæring og trening av operatørene.

Resultat

Det ble under tilsynet identifisert tre avvik og to forbedringspunkter.

Avvik:

  • Mangelfull utforming av alarmsystemet i kontrollrommet
  • Svært mange stående alarmer på skjermsystemet i kontrollrommet
  • Mangelfull systematisk kartlegging og risikovurdering av helse- og arbeidsmiljørisiko i kontrollrommet

Forbedringspunkter:

  • Opplæring og trening av operatører i kontrollrommet
  • Det skilles ikke mellom svekkelse og feilmelding fra gassdetektorer

Det kom frem at det var utstrakt overtidsbruk på Oseberg A også blant personellet i kontrollrommet.

På bakgrunn av våre observasjoner i tilsynet, har vi gitt pålegg til Equinor.

Hva skjer nå?

Equinor Energy AS må sikre at alarmpresentasjonen i SAS-systemet på Oseberg A har en entydig og klar anvisning av alarmers kritikalitet og prosesstilhørighet der prioritet og fargebruk er samsvarende. Fristen for å etterkomme pålegget er 31. desember 2019.