Mål

Målet med tilsynet var å verifisere om Lundin sin styring av arbeidsmiljørisiko møter regelverkets krav innenfor området, og om tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning er i samsvar med regelverkets krav.

Resultat

Det ble identifisert fire avvik knyttet til:

  • Oppfølging etter kartlegging og risikovurderinger
  • Oversikt over samlet vurdering av helserisiko
  • Psykososiale forhold i arbeidsmiljøet
  • Kompetanse om psykososial risiko

Videre ble det identifisert to forbedringspunkter knyttet til

  • Arbeidstakermedvirkning
  • Støyeksponering

Hva skjer videre?

Lundin har fått frist til 24. januar 2020 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.