Mål 

Målet med tilsynet var å undersøke hvorvidt alarmsystemene på Mongstad ga paneloperatørene den nødvendige støtte i håndteringen av prosessanlegget under normale driftssituasjoner, forstyrrelser og ved hendelser, målt opp mot relevante selskaps- og myndighetskrav.

Videre ble det ført tilsyn med Statoils kartlegging og oppfølging av de fysiske arbeidsmiljøforholdene i kontrollrommet, herunder forhold knyttet til støy, ventilasjon, ergonomi og utforming av menneske-maskin-grensesnitt.

Tilsynet omfattet også en vurdering av opplæring og trening og arbeidsbelastning og psykososiale forhold for paneloperatørene.

Resultat

Tilsynet identifiserte tre avvik fra regelverket knyttet til:

  • Alarmbelastning for operatører i kontrollrommet
  • Kartlegginger av psykososiale forhold og menneskelige faktorer (HF) i kontrollrommene
  • Støyforhold i kontrollrommet.

Videre ble det identifisert to forbedringspunkt knyttet til:

  • SKR-personellets bruk av Synergi
  • Mangler ved styring av kompetanse

Statoil har fått frist til 25. juni med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.