Mål

I perioden 27. april til 4. mai 2017 førte vi tilsyn med Lundins styring av arbeidsmiljørisiko og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning på Edvard Grieg-feltet.

Formålet var å verifisere at Lundins styring av arbeidsmiljørisiko og tilrettelegging for reell arbeidstakermedvirkning var i samsvar med regelverkets krav.

Resultat

Det ble påvist tre avvik fra krav i regelverket. Disse gjaldt helserisiko ved benzeneksponering, bemanning i sentralt kontrollrom og drøfting og informasjon om kontrolltiltak.

Det ble videre påvist seks forbedringspunkt. Disse gjaldt kjemisk eksponering, støyeksponering, risiko for utvikling av muskel- og skjelettplager for vedlikeholdspersonell, involvering av verneombud, styrende dokument og bemanning ved sykefravær.

Vi har bedt Lundin innen 18. august 2017 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, og om en vurdering av de forbedringspunktene som er påvist.

Edvard Grieg

Edvard Grieg ligg på Utsirahøgda i den sentrale delen av Nordsjøen, 35 kilometer sør for Grane og Balder. Havdjupna i området er 110 meter. Edvard Grieg blei påvist i 2007, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2012. Feltet er bygt ut med ei botnfast innretning med stålunderstell og fullt prosessanlegg. Det blir brukt ein oppjekkbar rigg for boring og komplettering av brønnar.  Produksjonen starta i 2015.

Kjelde: norskpetroleum.no